O nas- dla nas - definicje, informacje, terminy

 

Wspólnota powstała w maju 2010 roku, po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego z inicjatywy Księdza Proboszcza. Przez cotygodniowe spotkania modlitewne pogłębiamy swoją wiarę, rozważamy Słowo Boże i uwielbiamy Boga. Uwierzyliśmy, że Jezus mówi do nas: "Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili."

Mamy świadomość, że doświadczenie Pięćdziesiątnicy, której opis znajdujemy w rozdziale 2 Dziejów Apostolskich jest zawsze aktualne dla nas samych, wierzących w Chrystusa i może być źródłem wzrostu. Jesteśmy, jak każdy ochrzczony, obdarowani różnymi darami łaski i możemy przez różne rodzaje posługiwania i sposoby działania służyć budowaniu Kościoła i realizowaniu jego ewangelizacyjnej misji w świecie.

Miłość Boga, łaska, której doświadczam we wspólnocie prowadzi mnie do odkrycia że jestem kochany przez Boga, który jest obecny w moim życiu, całkowicie za darmo i bezwarunkowo. Ta Boża obecność wyraża się w sakramentalnych łaskach Chrztu i Bierzmowania, z których mogę korzystać, których mogę doświadczyć, jeśli odpowiem na zawsze aktualna propozycję Pana Boga.

Osoby odpowiedzialne we Wspólnocie:

Ks.  Michał Rafał Wydryszek - ksiądz opiekun

Elżbieta Leszczyńska - lider

Tomasz Pszczoła - wicelider

 

                                                        Rada Wspólnoty :

Katarzyna Burza, Andrzej Kilichowski, Robert Siwek, Aneta Szkolniak, Elżbieta Wyszyńska

 

DIAKONIE MODLITEWNE I PODEJMUJĄCE POSŁUGI

- DIAKONIA  MODLITWY UWIELBIENIA - MUZYCZNA / Elżbieta Wyszyńska/

- DIAKONIA MODLITWY WSTAWIENNICZEJ ZA WSPÓLNOTĘ / Dorota Misterkiewicz/

- DIAKONIA MODLITWY OSŁONOWEJ /Anna Przybyłkowska/

- DIAKONIA MODLITWY ZA CHORYCH /Anna Zbyszyńska/

- DIAKONIA FORMACYJNA /Teresa Smulska, Robert Siwek /

- DIAKONIA WITACZY /Teresa Smulska, Monika Smolińska,  Krystyna Wiśniewska, Andrzej Kilichowski /

- DIAKONIA ORGANIZACYJNA /Aneta Szkolniak, Katarzyna Burza /

- KARTKI Z ŻYCZENIAMI /Beata i Robert Siwek/

- ZAPISYWANIE PROROCTWA /Ewa Romatowska, Małgorzata  Stencel /

- ROZWAŻANIE SŁOWA /Krystyna Wiśniewska/

- MSZA ŚWIĘTA - POSŁUGA PRZY OŁTARZU / Wojciech Stencel, Józef Matusiak/, INTENCJE/ Andrzej Pustelnik/, CZYTANIA / Marek Pniewski/, DARY /Małgorzata Stencel, Dorota Młynarek/

- DOMOWE GRUPY DZIELENIA forma osobistej formacji wg. przyjętego programu /Katarzyna  Burza, Andrzej Kilichowski/ - obecnie mamy 3 grupy dzielenia, w organizacji dwie następne - małżeńska i dla sióstr po REO – zapraszamy do wzięcia udziału

 

                                                                                             Idea Odnowy   /źródło: www.odnowa.org/

Odnowa w Duchu Świętym” w Kościele katolickim, zwana także „Katolicką Odnową Charyzmatyczną,” nie jest jednolitym ruchem o zasięgu światowym. W odróżnieniu od większości ruchów nie ma jednego założyciela, lub grupy założycieli, nie ma też listy członków.

Jest to wysoce zróżnicowany zespół jednostek i grup podejmujących różne działania, często od siebie niezależne, na różnym etapie rozwoju i o różnorodnie rozłożonych akcentach.

Te osoby i grupy łączy to samo doświadczenie. Stawiają sobie one również te same cele” (fragment preambuły Statutów Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej – ICCRS).

Ruch charyzmatyczny opiera się na założeniu, że chrześcijanie – podobnie jak w Kościele pierwotnym – są obdarowywani charyzmatami, którymi służą ku zbudowaniu wspólnoty Kościoła. Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym – podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom.

Grupy modlitewne spotykają się co tydzień na dwu-trzygodzinnych spotkaniach modlitewnych, których głównym elementem jest głośna, żywa modlitwa. Mają one najczęściej strukturę otwartą, lecz pewne elementy spotkania powtarzają się: zaproszenie Ducha Świętego do prowadzenia spotkania, uwielbienie Boga (ten rodzaj modlitwy przeważa), słuchanie Słowa Bożego, nauczanie, osobiste świadectwo życia niektórych uczestników spotkania. Na spotkaniach modlitewnych ujawniają się charyzmaty. Grupy modlitewne prowadzone są najczęściej wspólnie przez duszpasterza i zespół świeckich animatorów z liderem na czele; spotkania odbywają się zwykle przy parafii.

                              Nasze Credo - forma zobowiązań

Pragniemy:

l. Codziennie podejmować:
- modlitwę dziękczynną i wielbiącą jako odpowiedź na Boga obecnego w naszym życiu;
- rachunek sumienia;
- Słowo Boże (jeśli nie ma innych wskazań, np. spowiednika) według kalendarza liturgicznego w formie refleksji, medytacji, benedyktyńskiego "lectio divina" czy w innej formie;
- jedną z niżej wymienionych form modlitwy za Kościół (jedna z godzin Brewiarza, Anioł Pański, Różaniec, Apel Jasnogórski, Eucharystia w wybrany dzień powszedni).

2. Podejmować rozeznanie przed ważniejszymi decyzjami życiowymi (np. zmiana pracy, podjęcie bądź rezygnacja z jakiegoś zaangażowania itp.), w sytuacji odczytywanych natchnień Bożych i znaków czasu.

3. Troszczyć się o żywą pobożność do Ducha Świętego i Maryi.

4. Podjąć konkretnie określoną formę zaangażowania apostolskiego, które byłoby przejawem ewangelizacji (realizowanej indywidualnie, albo przez włączenie się w konkretną formę działalności apostolskiej Kościoła, własnej wspólnoty...) bądź przejawem aktywności zmierzającej do przemiany życia w dzisiejszym świecie tak, by kształtowało się ono bardziej według wartości ewangelicznych (przemiana w życiu społecznym, politycznym, zawodowym...).

5. Troszczyć się o to, by praca, życie rodzinne lub inne formy służby bliźniemu stawały się drogą ku Bogu i miejscem zjednoczenia z Nim.

6. Podjąć określoną formę życia we wspólnocie (w grupie modlitewnej, w grupie dzielenia).

7. Troszczyć się o pełny udział w Eucharystii i o adorację Najświętszego Sakramentu co jakiś czas.

8. Troszczyć się o uczestnictwo w Sakramencie Pokuty i Pojednania co miesiąc oraz o ile to możliwe o kierownictwo duchowe,

9. Poznawać nauczanie Papieża i własnego Biskupa.

10. Dbać o udział w rekolekcjach zamkniętych przynajmniej raz na dwa lata.

11. 10-tą część własnych dochodów przeznaczać na rzecz Boga i ubogich.

"Nasze Credo" podejmują członkowie grup Odnowy w swojej grupie po 2-3 letniej formacji. Przyrzeczenia składane są na rok i każdego roku ponawiane. Przewiduje się możliwość podjęcia zobowiązań obejmujących wszystkie punkty lub tylko wybrane.
"Nasze Credo" przeżywamy jako ideał, ku któremu chcemy zmierzać.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O SPOTKANIACH FORMACYJNYCH

WEEKEND O SPOTKANIU MODLITEWNYM

Weekend przeznaczony jest dla animatorów prowadzących spotkania modlitewne lub przygotowujących się do takiej posługi w grupie, a także dla wszystkich uczestniczących w spotkaniach modlitewnych. Katechezy przedstawiają istotę spotkania modlitewnego, jego charakterystyczne cechy oraz elementy, uczą też, jak rozeznawać oraz prowadzić spotkanie. W programie weekendu są również ćwiczenia praktyczne oraz sporo modlitwy. Jest też możliwość wyjaśnienia różnych wątpliwości i problemów związanych ze spotkaniami modlitewnymi.

Program rozpoczyna się w sobotę o godz. 8.00 (można przyjechać w piątek wieczorem, uprzedzając o tym), a kończy się w niedzielę ok. godz. 13.30

WEEKEND O CHARYZMACIE PROROCTWA

Weekend przeznaczony jest dla wszystkich osób po REO: dla tych, którzy rozpoczynają posługiwanie darem proroctwa, którzy pragną otworzyć się na ten dar lub potrzebują pomocy w jego rozwinięciu, jak również dla tych, którym jest trudno go przyjąć, którzy go nie rozumieją i wewnętrznie odrzucają.

Katechezy zawierają proste wykłady teologiczne dotyczące posługi prorockiej w Kościele, a w szczególności zasad korzystania z tego charyzmatu w grupie modlitewnej. W programie przewidziane jest tez dzielenie się doświadczeniem posługi prorockiej bardziej zaawansowanych braci i sióstr, a także modlitwa wstawiennicza o otwarcie się na ten charyzmat.

Program rozpoczyna się w sobotę o godz. 8.00, recepcja od 7.00 (można przyjechać w piątek wieczorem, uprzedzając o tym), a kończy się w niedzielę ok. godz. 13.30 (po obiedzie).

MODLITWA O UZDROWIENIE WEWNĘTRZNE

Weekend polega na powierzaniu Bogu w czasie modlitwy kolejnych etapów swojego życia, zaczynając od okresu prenatalnego, z prośbą o uzdrowienie ze wszystkich zranień wewnętrznych, spowodowanych różnymi złymi doświadczeniami. Ta modlitwa jest najbardziej odpowiednia dla osób po REO, a przed "Uzdrowieniem wspomnień".

Program rozpoczyna się w piątek wieczorem — (recepcja od 17.30, możliwość udziału w Mszy Świętej parafialnej 0 18.00; 19.30 - kolacja, zaraz po niej program). Prosimy nie spóźniać się! Zakończenie w niedzielę ok. godz. 12.30 (po Mszy świętej)

WEEKENDOWE SPOTKANIE DLA KOBIET "Wielkie rzeczy nam Bóg uczynił”

„Niezbędna pomoc", „matka”, „poddana mężowi”.. Takie opisy powołania kobiety niejednokrotnie budzą sprzeciw i przekonanie, że kobiety są wykorzystywane przez męžczyzn, że macierzyństwo to ograniczenie, Ze Zycie bez męza to degradacja, a mówiąc ogólnie, że kobiety „mają gorzej”. Rzeczywiście, są kultury, w których odwieczny i pełen miłości plan Boga w stosunku do kobiety został wypaczony przez ludzki grzech. Ten weekend (trzeci z serii weekendów dla kobiet) ma na celu ukazanie chrześcijańskim kobietom, jak wielkie rzeczy Bóg im uczynił (por. Łk 1, 49) i jak czerpać radość z Bożego powołania.

W programie nauczanie ze świadectwami, grupy dzielenia, Eucharystia, modlitwa osobista i wspólnotowa. Program rozpoczyna się w sobotę o godz. 8.00, recepcja od 7.30 (można przyjechać w piątek wieczorem, uprzedzając o tym), a kończy się w niedzielę ok. godz. 13.00.

WEEKEND DLA MĘŻCZYZN

Zapraszamy wszystkich mężczyzn. Szczegóły programu będą w zaproszeniach na to wydarzenie.

SEMINARIUM O POSŁUDZE MODLITWĄ WSTAWIENNICZĄ

Seminarium przeznaczone jest dla animatorów podejmujących posługę modlitwy wstawienniczej, bądź pragnących przygotować się do tej słužby. Całość składa się z pięciu weekendów.

Program rozpoczyna się w piątki o godz. 18.00, a kończy się w niedziele ok. godz. 13.00. Uwaga: Nie łączymy udziału w seminarium o posłudze modlitwą wstawienniczą z udziałem w Szkole Animatora, tzn w danym roku formacyjnym nie można uczestniczyć w jednym i w drugim naraz.

REKOLEKCJE "SZKOŁA ANIMATORA WIECZERNIK”

Rekolekcje "Szkoła Animatora” są kontynuacją podstawowej formacji dla uczestników grup Odnowy. Łącznie z wcześniejszymi etapami formacji, rekolekcje te przygotowują do bardziej owocnego odprawienia Ćwiczeń Ignacjafiskich prowadzonych przez Księży Jezuitów. (Są to rekolekcje, a nie "szkoła", w której zdobywa się jakąś wiedzę, jednak zachowujemy tradycyjną nazwę, ponieważ podstawowe treści i dynamika pozostają nie zmienione od początku prowadzenia "Szkoły Animatora"). Są one dwuletnim programem formacyjnym dla wszystkich pragnących pogłębić swe życie duchowe, a szczególnie dla osób pragnących duchowo przygotować się do podejmowania różnego rodzaju posługi w grupie modlitewnej, w Centrum Formacji 'Weczernik", czy też apostolstwa w świecie. "Szkoła Animatora" łączy w sobie formację intelektualną i duchową. Formacja duchowa wprowadza na drogę "drugiego nawrócenia", polegającego na stałej przemianie człowieka, który umiera dla siebie, a otwiera się na zbawcze działanie Chrystusa. Formacja intelektualna jest wprowadzeniem w istotne treści dotyczące Odnowy w Duchu Świętym, roli animatora, sposobów pracy w grupie.

Na rekolekcje "Szkoła Animatora” przyjmowane są osoby, które przeszły etap podstawowego uzdrowienia wewnętrznego, czyli m.in. uczestniczyły w rekolekcjach "Uzdrowienie wspomnień” (wskazane jest, aby również w "Akceptacji siebie”) oraz przeszły kilkuletnią formację w grupie modlitewnej Odnowy - od czasu ich uczestniczenia w REO minęło nie mniej niż pełne 2 lata. Wymagany wiek to ukończone 20 lat.

Spotkania w ramach "Szkoły Animatora” odbywają się raz w miesiącu przez dwa lata, wyłączając okres wakacji. Są to zazwyczaj pierwsze weekendy miesiąca, choć bywają i inne. Program rozpoczyna się za każdym razem w sobotę o godz. 8.00 (można przyjechać w piątek wieczorem - uprzedzając o tym!), a kończy w niedzielę ok. godz. 12.30. W ciągu 2 lat nie można opuścić wiecei niż 2 weekendy Szkoły (bez względu na przyczynę nieobecności).

Poza tym w programie "Szkoły” przewidziana jest "praktyka" - posługa jako animator na tygodniowych rekolekcjach REO (w domu rekolekcyjnym) oraz odprawienie, po Il roku "Szkoły”, Ćwiczeń Ignacjańskich indywidualno-grupowych prowadzonych przez Centrum Formacji 'Wieczernik”, a także zalecany jest udział w weekendach formacyjnych: O Spotkaniu Modlitewnym, O Charyzmacie Proroctwa oraz w Rekolekcjach o Rozeznawaniu.

W celu zgłoszenia się na „Szkołę” należy wypełnić i przysłać kartę kwalifikacyjną, dodaną do biuletynu — str. 12. Rozpoczęcie nowego cyklu Szkoły 4 listopada w Domu Rekolekcyjnym "Wieczernik" w Magdalence.

Kurs Budowania Wspólnoty

Kurs jest skierowany do grup modlitewnych i młodych wspólnot, które chcą poznać zasady budowania żywej, dojrzałej wspólnoty chrześcijańskiej. W kursie powinny uczestniczyć co najmniej 3 osoby stanowiące trzon, przywództwo danej grupy, gdyż tylko one mają znaczący wpływ na kształtowanie oblicza wspólnoty. Cykl obejmuje 6 weekendów odbywających się mniej więcej co 4 miesiące — całość jest rozłożona na dwa lata. Pomiędzy weekendami wspólnota pracuje nad zadaniami domowymi. Kurs poprowadzi zespół z Odnowy w Duchu Świętym diecezji gliwickiej.

Rekolekcie "Uzdrowienie wspomnień” Jeśli:

- zaskakują Cię Twoje uczucia i wydaje Ci się, w niektórych Twoich reakcjach, jakbyś to nie był Ty;  inni mówią Ci, że jesteś zimny, trudno Ci wyrazić uczucia;

- Twoje uczucia sprawiają Ci wiele kłopotu i nie umiesz sobie z nimi poradzić;

-  czujesz "zadrę w sercu" do kogoś, kto Cię zranił;

-  nie umiesz przebaczyć;

-   masz poczucie, że wszyscy Cię prześladują -

  - te rekolekcje są dla Ciebie. Pomagają one w otwarciu się na łaskę uzdrowienia wewnętrznego. Prowadzą do pogłębionej refleksji nad relacjami z osobami najbliższymi, które mogły przyczynić się do naszych różnych zranień duchowych.

W rekolekcjach tych mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, które przynajmniej rok wcześniej uczestniczyły w REO lub Seminarium życia w Duchu Świętym, bądź innej formie ewangelizacji, np. katechezy wprowadzające na Drogę Neokatechumenalną, pierwszy stopień Oazy. Nie mogą brać w nich udziału kobiety w stanie błogosławionym oraz osoby cierpiące na choroby psychiczne, a osoby blisko związane ze sobą (np. małżeństwo, rodzic i dziecko, narzeczeni) nie mogą uczestniczyć w tym samym turnusie. 

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym (REO)

Są propozycją dla Ciebie, jeśli:

-  w swoim sercu przeżywasz jakąś tęsknotę za Bogiem - wydaje Ci się, że Go nie znasz, lub znasz za mało

-  straciłeś sens swojego życia, lub pogubiłeś się w życiu.

Rekolekcje prowadzą do spotkania z Bogiem, który kocha, i do pogłębionej decyzji oddania się Chrystusowi jako Panu. W grupach Odnowy traktowane są jako rekolekcje inicjacyjne, przygotowujące do modlitwy o odrodzenie w Duchu Świętym. Od nich rozpoczyna się droga formacji. Są odpowiednikiem Seminarium życia w Duchu świętym. Forma i treść rekolekcji wymagają pewnej dojrzałości i dlatego udział w nich mogą wziąć osoby, które ukończyły 17 lat.

INFORMACJE DLA WYBIERAJĄCYCH SIĘ NA WEEKEND FORMACYJNY lub REKOLEKCJE

Prosimy dokładnie sprawdzić, kiedy i na którą godzinę należy przyjechać.

Prosimy tak zaplanować czas, aby uczestniczyć w całości programu (od początku do końca i we wszystkim)

Przyjeżdżając do Domu Rekolekcyjnego, należy przywieźć ze sobą:

 • powleczenie na pościel (wypożyczenie kompletu powleczenia z ośrodka kosztuje dodatkowo 15 zł)
 • obuwie domowe
 • Pismo Święte
 • notatnik i długopis

Bardzo prosimy o zawiadomienie nas w przypadku rezygnacji z udziału. Ze zwolnionego miejsca będzie mógł skorzystać ktoś inny.

Prosimy, aby nie przyjeżdżać bez wcześniejszego zgłoszenia swojego udziału!

WARUNKI w Domu Rekolekcyjnym:

 • zakwaterowanie w kilkuosobowych pokojach (nie ma jedynek”),
 • łazienki w korytarzu lub przy pokojach,          wyżywienie: 3 posiłki dziennie (Nie mamy możliwości przygotowywania specjalistycznych diet)
 • uczestnicy wnoszą wkład w funkcjonowanie Domu przez podejmowanie dyżurów: zmywanie naczyń, obieranie jarzyn.

DOJAZD do MAGDALENKI z Warszawy: http://cfwieczernik.odnowa.org/magdalenka-dojazd

Autobusem PKS z Dworca Zachodniego w Warszawie stan. 8 w kierunku Grójca (należy wysiąść na przystanku Łazy, przejść na drugą stronę szosy i skierować się w ul. Łączności prowadzącą do Magdalenki, potem za cmentarzem w lewo) Autobusem ZTM z pętli P+R A. Krakowska:

nr 721 lub 728 (wysiąść w Łazach jak z PKS-u), nr 707 (wysiąść w Magdalence przy Ośrodku Zdrowia, skierować się w ul. Lipową odchodzącą w bok przed przystankiem, po tej samej stronie szosy, ona doprowadzi do kościoła i Domu Rekolekcyjnego)

Samochodem osobowym:

Z Warszawy trasą S7 w kierunku Krakowa. Węzeł Janki - kierujemy się w prawo na S7. Dalej - skrzyżowanie ze światłami z drogą nr 721 - skręcamy w lewo na Piaseczno. Dojechawszy do Magdalenki - skręcamy w prawo w ul. Lipową (przy Ośrodku Zdrowia), po 2 km po prawej stronie kościół, dalej dom rekolekcyjny - należy wjechać przez bramę na parking.

DOJAZD z Piaseczna:

Z przystanku PKP Piaseczno 03 (ul. Dworcowa) linią autobusową L3 lub LI do przystanku Ks. Słojewskiego - autobus zatrzymuje się przy kościele, czas jazdy 25-30 min.

DOJAZD do ZALESIA GÓRNEGO z Warszawy: http://cfivieczernik.odnowa.org/zalesie-dojazd

Pociągiem Kolei Mazowieckich np. z dworca Warszawa Śródmieście lub Zachodnia w kierunku Czachówek, Warka, Radom. Zalesie to następna stacja za Piasecznem. Czas przejazdu ze Śródmieścia 50 min. Dom Rekolekcyjny znajduje się obok kościoła, ok. 15 min. piechotą od stacji. Samochodem osobowym:

Z Warszawy przez Piaseczno w kierunku Tarnobrzeg, Sandomierz (droga nr 79), z tej drogi skręcić w prawo na światłach na Zalesie Górne, kilka km za Piasecznem; w Zalesiu za przejazdem kolejowym skręcić w drugą ulicę w lewo i znowu w lewo.

FORMACJA MŁODYCH

Zespól Formacji Młodych

WEEKENDY DLA MŁODYCH

W roku 2017/2018 pragniemy zaprosić Cię na trzy kolejne Weekendy prowadzone przez Zespół Formacji Młodych - ZFM. Jest to czas, w którym razem z Tobą i innymi młodymi ludźmi będziemy szukać odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania... Chcemy zaprosić Cię do odkrywania i doświadczania Tajemnicy Jęzusa Chrystusa, do głębszego poznawania Jego, by móc bardziej świadomie przeżywać swoje życie. Dlatego jeżeli:

jeśli   jesteś młody,

jeśli   nurtują Cię ważne pytania i chcesz się nad nimi zatrzymać z innymi n•Ńodymi ludźmi,  pragniesz doświadczyć radości. spontaniczności, otwartości młodego Kościoła Katolickiego,  pragniesz doświadczyć życia we wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym... to już teraz zarezerwuj sobie trzy weekendy, by spędzić je razem z nami.

Weekendy ZFM to czas, w którym poprzez Eucharystię, zabawę, taniec, modlitwę, Śpiew. rozmowy, wysłuchane konferencje, możesz wspólnie z innymi młodymi ludźmi doświadczyć spotkania z Jezusem. W radości i młodzieńczym zapale możesz wykorzystać wszystkie talenty w twórczych zmaganiach z powierzonymi zadaniami. Dodatkowo, dzięki takim stałym elementom, jak: modlitwa wstawiennicza, rozmowy duchowe ze stałymi spowiednikami, wspólna Eucharystia, możesz umocnić się na drodze swojego życia oraz znaleźć odpowiedź na aktualnie przeżywane pytania.

TERMINY weekendów to - 16 - 18 lutego 2018     ;  22 - 24 kwietnia 2018

;   Wszystkie weekendy odbędą się w Domu Rekolekcyjnym „Wieczernik" w Magdalence. ( adres domu rakolekcyjnego oraz sposób dojazdu został podany wyżej)

Ważne informacje

-    Na weekendy zapraszamy młodziež powyżej 15 roku życia zarówno z grup młodzieżowych jak i "otwartych" (zróżnicowanych wiekowo) oraz osoby spoza grup Odnowy.

-    Osoby. które nie ukończyły 18 lat proszone są o  zabranie ze sobq pisemnej zgody rodziców.

-    Spotkanie w domu rekolekcyjnym rozpoczyna się w piątek o godz. 18.00, a kończy w niedzielę około godz. 12.30.

-    Należy zabrać ze sobą Śpiwór lub powleczenie na pościel oraz kapcie.

 -   Potwierdzeniem zgłoszenia na weekend młodzieżowy jest wpłacenie zaliczki w wysokości 20 zł od osoby na rachunek bankowy:

Rzymskokatolicka parafia św. Marii Magdaleny Dom Rekolekcyjny Wieczernik

28 8022 0000 0006 8563 2000 0016

Wpłaty należy dokonać najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem weekendu. Prosimy, aby osoby z grup młodzieżowych wpłacały zaliczki zbiorowo, a nie indywidualnie.

 Koszt oraz sposób zgłaszania się będą podane w późniejszym terminie

KURSY "EFFATHA” DLA MŁODYCH

Odnowa w Duchu Świętym przy kościele św. Anny w Warszawie

Kurs „Effatha" dla młodych to weekendowe spotkanie rekolekcyjne - zaczyna się w piątek wieczorem, kończy w niedzielę w południe. Jest to wyjątkowy czas, w którym Bóg chce przemieniać serce i życie każdego, kto "zaryzykuje” i przyjedzie. Kurs „Effatha” to początek przygody z Bogiem przygody, która trwa potem do końca życia. Dla kogo? Rekolekcje są skierowane do tych, którzy szukają "czegoś” w życiu, do tych którzy zniechęcili się już szukaniem, do tych którzy nie wiedzą, czego niby mieli by szukać, oraz do tych, którzy już gdzieś się zgubili. Bo na tych rekolekcjach nie musisz już szukać - wystarczy dać się Bogu odnaleźć. Są one adresowane przede wszystkim do młodych ludzi spoza grup Odnowy, którzy mają ukończone 16 lat i nie więcej niż 30 lat.

Zapisy i informacje dotyczące kursów „Filip”: www.kursfilip.odnowa.org Kontakt: kursfilip.zapisy@gmail.com

FORMACJA RODZIN

                  Zespól Formacji Rodzin przy CF Wieczernik w Magdalence

Podstawowym celem formacji, prowadzonej przez ZESPÓŁ FORMACJI RODZIN, jest odnowa rodzin w Duchu Świętym, pomoc w budowaniu wspólnoty małżeńskiej, realizującej swoje chrześcijańskie i rodzinne powołanie oraz pomoc we wzrastaniu ku dojrzałej miłości. Realizacja tego celu odbywa się przez pracę formacyjną prowadzoną na różnych poziomach: comiesięczne Rodzinne Spotkania Wieczernikowe, spotkania kręgów małżeńskich, formacja dla dzieci, rekolekcje, spotkania weekendowe i pracę samej rodziny. Comiesięczne spotkania obejmują modlitwę, nauczanie (przeważnie w czasie Eucharystii), dzielenie się, świadectwa oraz modlitwę wstawienniczą.

Rodzinne Spotkania Wieczernikowe odbywają się w niedziele o godz. 16:00 raz w miesiącu w domu rekolekcyjnym Ojców Jezuitów w Warszawie-Falenicy ul. Olecka 30. Jest to czas wspólnej Eucharystii, czas nauczania, zajęć w parach, świadectw i modlitwy wstawienniczej. Jest to równiež czas zabawy i duchowego wzrostu naszych dzieci. Spotkania kończy agapa, czas na swobodną wymianę doświadczeń, bliższego zapoznania się. Na spotkaniach pragniemy nauczyć się życia w Duchu Świętym. Chcemy zobaczyć miłość Stwórcy w naszym życiu osobistym i rodzinnym i na tę miłość odpowiedzieć miłością. W tym roku będziemy pochylać się nad tematem "Jedność małżeńska” w różnych aspektach (wspólnota stołu, czyli dialog, łoża i Eucharystii, modlitwa małżeńska i rodzinna).

Zapraszamy do czynnego udziału w naszych spotkaniach, abyśmy stawali się żywym listem Chrystusowym dla tych, których Pan postawi na naszej życiowej drodze, abyśmy w pełni realizowali swoje powołanie.

TERMINY SPOTKAŃ RODZIN 2017/2018 - na stronie www.zfr.pl

KONTAKT DO OPOWIEDZIALNYCH•. Elżbieta i Jacek Nowiccy 22 673-71-44

ADRES STRONY INTERNETOWEJ: http://www.zfr.pl

KURSY Wspólnoty Swięta Rodzina w Centrum Formacji Rodzin w Zalesiu Górnym

Kurs Filip dla Małżeństw to krótkie, weekendowe, wyjazdowe rekolekcje. Jest to czas, w którym Pan Bóg poprzez Swoje Słowo, poprzez świadectwo małżonków i kapłanów obdarowuje Swą przeogromną Miłością.

Kurs Filip dla osób powyżej 19 lat - podobnie jak Kurs Filip dla małżeństw są to weekendowe rekolekcje, gdzie przez nauczanie, Słowo Boże, świadectwa osób świeckich i wspólną pracę spotkamy Jezusa i doświadczymy Jego przeogromnej miłości.

Kurs Tobiasz i Sara to swoiste rekolekcje dla małżonków. To czas odnowienia, a może po raz pierwszy podjęcia decyzji o tym na kim budować małżeństwo. To spotkanie dwóch wspólnot osób. Boga w Trójcy Jedynego z małżeństwem, które stanowi jedność męża i Zony.

Rekolekcje o szczęściu małżeńskim, Weekend o wychowaniu

Kurs animacji modlitwy charyzmatycznej przeznaczony jest dla osób, które przeżyły kurs Filip, REO lub inne rekolekcje ewangelizacyjne. Kurs przygotowuje do uczestnictwa i prowadzenia modlitwy charyzmatycznej. Wprowadza w modlitwę osobistą i wspólnotową, przeżywaną w wymiarze Pięćdziesiątnicy Przygotowuje zorganizować strukturę modlitewną wspólnot. Uczy jak przeżywać i prowadzić modlitwę we wspólnocie.

ZAPISY i informacje: www.swietarodzina.orq tel. 509 793 280, kontakt@swietarodzina.org,

WEEKENDOWY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

Weekendowy Kurs Przedmałżeński prowadzony jest przez kapłana wraz z pięcioma małżeństwami z diecezji warszawskiej o zróżnicowanym stażu mał2eńskim. Wypełnia on program tradycyjnego 10tygodniowego kursu dla narzeczonych w ramach przygotowania do Sakramentu Małżeństwa. W Kursie Przedmałżeńskim obowiązkowo uczestniczą oboje narzeczeni i nie ma wyjątku od tej reguły

ZAPISY i informacje: http://www.narzeczeni.kursfilip.pl/zapisy.html

Kontakt: narzeczeni@kursfilip.pl

Grażyna Bodasińska: 606 889 522

Iwona Wąsowska-Wołkow: 602 523 291

Władysław Gizowski: 509 566 723

Kursy odbywają się w Domu Rekolekcyjnym „Centrum Formacji Rodzin” w Zalesiu Górnym

Rozpoczęcie kursu piątek g. 18.00, zakończenie niedziela ok. godz. 17.00

KURSY FILIP dla wszystkich

Diakonia Ewangelizacujna wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym przy rzym-kat parqfii św. Michała Archanioła w Warszawie.

Kurs Filip jest jedną z odpowiedzi na wezwanie Jana Pawła Il do Nowej Ewangelizacji. Zawiera odmienny w formie, żywy i prosty przekaz Dobrej Nowiny skierowany do współczesnego człowieka. Adresowany jest zarówno do osób, które chcą doświadczyć miłości Boga, jak i do tych, które uważają to za bujdę. Mogą nań jechać zarówno ci, którzy widzą bezsens, zniewolenie i grzech w swoim 2yciu, jak i ci, którzy tego nie dostrzegają. Jego celem jest doprowadzenie do spotkania z kochającym Bogiem oraz do decyzji oddania swego życia Chrystusowi jako Panu, a w konsekwencji do przyjęcia mocy Ducha Świętego i przemiany swego 2ycia.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób powyżej 16 roku życia, również dla tych, które są daleko od Kościoła, nie mają obycia z modlitwą, nie należą do żadnej wspólnoty.

Kurs Filip skierowany jest równiež do tych osób, które:

 • chcą odnowić swoją relację z Jezusem, choć kiedyś już uczestniczyły w REO,
 • nie mają możliwości, ze względu na miejsce i terminy, by pojechać na REO, a pragną i są gotowe, by swe życie Panu Bogu powierzyć.

ZAPISY - na stronie internetowej: www.kursfilip.pl/wszyscv

Kursy odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych w Sulejówku ul. Poprzeczna 1

Każdy kurs rozpoczyna się w piątek 0 18.00, a kończy w niedzielę o godz. 15.00

Kontakt z organizatorami: e-mail: filip@kursfilip.pl Telefony: Grażyna Bodasińska 606 889 522   Monika Gregorek 884 602 102

 

 

REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE – FUNDAMENT DLA ODNOWY

REKOLEKCJE DLA SENIORÓW

Rekolekcje odbywać się będą w ośrodku rekolekcyjnym ECCC w Warszawie-Falenicy przy ul. Oleckiej 30

 

1. Rekolekcje Ignacjańskie - Fundament - tylko dla Was. Proponuję aby takie rekolekcje odbyły się w dniach od 26 sierpnia, tj. niedziela wieczór do 31 sierpnia tj. piątek, zakończenie obiadem. My na razie nie będziemy umieszczać tego terminu na naszych stronach. Ale proszę go już reklamować i do niego zapraszać. Jeżeli ktoś będzie chętny to niech napisze do nas emaila na adres info@eccc.pl a my odeślemy formularz zgłoszeniowy i poprosimy o jego wypełnienie. Ze zgłoszeniami od Was czekamy do końca czerwca, potem ten termin otwieramy dla innych.

2. Rekolekcje dla seniorów - 12 - 15 listopad. Proponujemy coś takiego:

"Zapraszamy na rekolekcje dla seniorów "Dojrzali wiekiem. Młodzi Duchem Świętym".

Rekolekcje będą odbywały się w skupieniu i częściowo z propozycją pełnego milczenia. W ich ramach przewidujemy:

- codzienną Eucharystię

- codzienną Adoracje Najświętszego Sakramentu

- możliwość spowiedzi

- modlitwę uwielbienia

- modlitwę Pismem Świętym

- modlitwę o uzdrowienie.

Całość będzie prowadził jezuita, o. Piotr Kropisz.

Rozpoczniemy 12 listopada 2018 kolacją o 18:00, a zakończymy 15 listopada obiadem o 13:00.

Nie ma możliwości uczestniczenia jedynie w części rekolekcji (późniejszego przyjazdu czy wcześniejszego wyjazdu) ani wracania na noclegi do swoich domów. Na czas rekolekcji zapewniamy wszystko, co potrzebne - trzy posiłki, możliwość skorzystania z kawiarenki przez całą dobę i opiekę duchową.

UWAGA: potrzebowalibyśmy 1-2 osób, które mogłoby pomóc w prowadzeniu, w roli diakonii muzycznej/uwielbienia (zdolne do poprowadzenia śpiewu i animowania modlitwy uwielbienia)"

 

c

 

                                                                                               Charyzmaty

Charyzmaty (gr. charisma – dar łaski) – nadnaturalne dary Ducha Świętego, udzielane różnym osobom dla budowania całej wspólnoty. Do charyzmatów zalicza się m.in. tzw. dary epifanijne, czyli nadzwyczajne:

 • dar języków (glosolalia) pojawiający się często w modlitwie jednoczesnej uczestników. Mimo spontanicznego charakter u modlitwy, ma ona przebieg pełen pokoju i harmonii. Wyraża się przez bezpojęciową ekspresję słowną płynącą z ust uczestników spotkania, choć niejednokrotnie zdarzały się przypadki modlitwy w językach w sensie filologicznym (występujących w rzeczywistości);

 • dar tłumaczenia języków – łączy się z darem języków; polega na wyjaśnieniu treści usłyszanego przed chwilą przesłania w językach;

 • dar proroctwa – nie polega na przepowiadaniu przyszłości (choć nieraz i tak się zdarza), lecz na przemawianiu w imieniu Boga z przesłaniem zachęty lub napomnienia skierowanym do uczestników spotkania. Często słowa prorockie wypowiedziane na spotkaniu modlitewnym przemawiają ze szczególną mocą do zebranych objawiając im prawdę o sobie;

 • dar rozeznania duchowego – pozwala na bieżąco weryfikować prawdziwość innych charyzmatów, a także badać poruszenia duchowe ludzi;

 • dar uzdrawiania, czyli dar modlitwy o duchowe, psychiczne i fizyczne zdrowie osoby proszącej o to Boga. Znaki cudownych uzdrowień potwierdzają prawdziwość przepowiadanej ewangelii o Jezusie.

       

                                                                               Chrzest w Duchu Świętym

Chrzest w Duchu Świętym, zwany także „wylaniem Ducha Świętego” lub „modlitwą odnowienia darów Ducha Świętego” nawiązuje do biblijnej i historycznej Pięćdziesiątnicy (Dz 2, 1-41). W tym dniu apostołowie otrzymali Ducha Świętego (zostali ochrzczeni w Duchu Świętym), czemu towarzyszyło mówienie językami i przepowiadanie Jezusa z mocą (nawróciło się ok. 3 tys. ludzi).

Jest to wydarzenie pozasakramentalne, lecz wypływające z sakramentu chrztu oraz bierzmowania. Polega na ożywieniu darów złożonych przez Boga w człowieku w czasie udzielania sakramentów. Wiąże się ze szczególną interwencją Ducha Świętego w życie człowieka. Dzięki niej człowiek nawiązuje osobową więź z Bogiem, pogłębia się jego świat modlitwy, życie staje się pełne pokoju i radości związanych z bliskim przeżywaniem obecności Boga, pojawia się pragnienie opowiadania innym o swoim przeżywaniu wiary.

Chrzest w Duchu Świętym odbywa się zwykle podczas modlitwy całej wspólnoty z nałożeniem rąk na człowieka, który prosi o to. Często taką modlitwę poprzedza kilkutygodniowe seminarium życia w Duchu (zwane też rekolekcjami ewangelizacyjnymi Odnowy). Polega ono na codziennym, samodzielnym rozważaniu Słowa Bożego, słuchaniu konferencji oraz na dzieleniu się swoimi doświadczeniami z modlitwy w małych grupach. Seminarium życia w Duchu to podstawowa forma ewangelizacji proponowana przez ruch Odnowy w Duchu Świętym. Prowadzi do nawrócenia się od grzechu, przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela swojego życia, a następnie do przyjęcia charyzmatów, otrzymywanych po to, by służyć innym.

 

Typowe spotkania

Spotkania grup Odnowy w Duchu Świętym mają kilka charakterystycznych elementów:

Modlitwa spontaniczna. Rzecz najbardziej typowa dla grup charyzmatycznych. Uczestnicy stoją lub siedzą w kręgu, modląc się równocześnie lub na przemian wypowiadając słowa uwielbienia, dziękczynienia i prośby. Wszystko to przeplatane jest piosenkami i tzw. modlitwą w językach, polegającą na uwielbianiu Boga głosem, jak gaworzące dziecko. Najważniejszym momentem modlitwy jest odczytanie kilka razy przygotowanego fragmentu Pisma Świętego. Po chwili ciszy następuje tzw. echo Słowa; zebrani odpowiadają na przeczytany fragment mówiąc, jak odnosi się on do ich życia.

Grupy dzielenia. Członkowie wspólnoty podzieleni są na mniejsze grupy, które mają własne spotkania. Jest to czas dzielenia się doświadczeniami z własnego życia. Podczas tego spotkania nie prowadzi się dyskusji, nie poucza innych i nie komentuje się cudzych wypowiedzi, ale przede wszystkim słucha.

Katecheza. Głoszona przez kapłana lub osobę świecką, może dotyczyć m.in. spraw życia duchowego, codziennych problemów, poznawania Pisma Świętego i nauczania Kościoła itp. Z wyjątkiem katechez wygłaszanych w ramach Seminarium Życia w Duchu (nazywanego też REO - Rekolekcjami Ewangelizacyjnymi Odnowy), które powinna przejść każda osoba we wspólnocie, tematyka uzależniona jest od zapotrzebowania grupy.

Modlitwa wstawiennicza. Jeżeli ktoś prosi o szczególną modlitwę w jakiejś sprawie, członkowie wspólnoty lub specjalna grupa, prowadzą tzw. modlitwę z włożeniem rąk. Osoba zainteresowana klęka lub siada na krześle, a ekipa modlitewna kładzie ręce na jej głowie lub ramionach, prosząc Boga o rozwiązanie problemu. Doświadczenie pokazuje, że modlitwa taka jest bardzo owocna, pomaga w przełamaniu wielu oporów przed Bogiem. Czasem też jej skutkiem jest uzdrowienie fizyczne.

Każde spotkanie grup Odnowy jest nieco inne. Czasem też pojawia się na nich adoracja Najświętszego Sakramentu w milczeniu, medytacja biblijna, czasem odprawiana jest Msza Święta dla wspólnoty.

Jak powstała

Na początku XX wieku w kościołach protestanckich dało się zauważyć charyzmatyczne ożywienie, które w latach 60. zaowocowało powstaniem w Kościele katolickim pierwszych grup Odnowy Charyzmatycznej. Dziś już miliony chrześcijan różnych wyznań doświadczyło "chrztu w Duchu Świętym".

Znane z czasów apostolskich ożywienie charyzmatyczne pojawiło się ponownie na początkach XX wieku, w kilku miejscach kuli ziemskiej (Armenia, Stany Zjednoczone, Walia, Indie) w tym samym czasie, niezależnie od siebie. Pierwsze udokumentowane świadectwo chrztu w Duchu Świętym pochodzi z metodystycznej Szkoły Biblijnej pastora Charlesa Parhama w Topeka (stan Kansas) z dnia nowego roku 1901.

Jednak klasyczny ruch zielonoświątkowy zapoczątkował inny kaznodzieja metodystyczny, czarnoskóry pastor M. J. Seymour. Dowodził on, że istnieją dwa chrzty: z wody - (na odpuszczenie grzechów) oraz w Duchu, któremu towarzyszyć musi koniecznie dar języków (Kościół katolicki naucza w tej kwestii inaczej). Doświadczenie chrztu w Duchu Świętym było niejednokrotnie ośmieszane. Sprawiło to, że zaczęły powstawać kościoły zielonoświątkowe, grupujące ludzi otwartych na nadzwyczajne działanie Ducha Świętego, odcinających się jednak od innych, nie charyzmatycznych kościołów.

Kościół katolicki, obserwując ożywienie charyzmatyczne w kościołach protestanckich, nie mógł pozostać wobec niego obojętny. Podczas obrad Soboru Watykańskiego II w 1963 r. poważna dyskusja teologiczna dotyczyła charyzmatów. Owocem jej było zamieszczenie w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium zapisu o tym, że Duch Święty prowadzi i uświęca Kościół nie tylko przez sakramenty i posługi, ale również udzielając wiernym szczególnych, szeroko rozpowszechnionych łask (charyzmatów) w celu odnowy i rozbudowy Kościoła. Szczególną rolę przy wprowadzeniu powyższego zapisu odegrał kardynał z Belgii ks. Leon J. Suenens.

Pierwszym spektakularnym doświadczeniem wylania Ducha Świętego były wydarzenia z 17-19 lutego 1967, w których uczestniczyli studenci i pracownicy naukowi Uniwersytetu Duquesne w Stanach Zjednoczonych. W czasie spotkań mających na celu rozważanie Pisma Świętego i wspólną modlitwę, przy udziale przedstawicieli braci odłączonych, pierwsi katolicy przeżyli chrzest w Duchu Świętym i modlitwę w językach. Od tego czasu Odnowa Charyzmatyczna ogarnęła bardzo szybko wszystkie kontynenty.

Osoby, którzy otrzymały chrzest w Duchu Świętym pozostali w większości w Kościele katolickim. Tym sposobem powstał ruch o charakterze ekumenicznym, gdyż doświadczenie wylania Ducha Świętego znane jest już milionom chrześcijan różnych wyznań. Od czasu swych początków ruch charyzmatyczny rozrósł się, okrzepł i stał się zjawiskiem zaakceptowanym przez Kościół katolicki.

Rozwój w Polsce

W latach 70. kilku polskich kapłanów zetknęło się z Odnową Charyzmatyczną poza granicami naszego kraju. Doświadczenie to postanowili oni przenieść na grunt polski. W roku 1976 zaczęły powstawać pierwsze grupy modlitewne. Dwadzieścia lat później na czuwanie do Częstochowy przyjechało ok. 200 tysięcy sympatyków ruchu.

Pierwsze zetknięcie się z ruchem Odnowy przeżył ks. Płonka z diecezji bielsko-żywieckiej w 1975 r. W tym samym roku ks. Marian Piątkowski z Poznania (mariolog, obecnie wykładowca WSD w Poznaniu) był uczestnikiem kongresu charyzmatycznego w Rzymie, gdzie doświadczył chrztu w Duchu Świętym i zapragnął tym doświadczeniem dzielić się z innymi po powrocie do kraju. Ks. Bronisław Dembowski (obecny biskup włocławski) spotkał się z ruchem charyzmatycznym w czasie studiów w Stanach Zjednoczonych w 1976 r. Z jego inicjatywy powstała grupa modlitewna w Warszawie (późniejsza Maranatha).

Doświadczenie chrztu w Duchu Świętym stawało się coraz powszechniejsze w kolejnych miastach Polski: w grupach Ruchu Światło-Życie, w środowiskach studenckich, czy wreszcie w konkretnych ośrodkach duszpasterskich. W ten sposób powstawały pierwsze grupy modlitewne próbujące znaleźć swe miejsce w Kościele. Szczególne znaczenie ma tu udział osób duchownych zarówno księży diecezjalnych, jak i zakonnych w tworzącym się ruchu charyzmatycznym.
Pierwsze spotkanie odpowiedzialnych z grup modlitewnych z Katowic, Wrocławia, Łodzi, Warszawy, Białegostoku i Poznania odbyło się w Izabelinie 11-12 lutego 1977 r. Podjęto wówczas próbę zorganizowania wzajemnej współpracy i wymiany doświadczeń dotyczących otrzymywanych darów w tworzących się grupach modlitewnych (dar języków i proroctwa). Dużo czasu zajęła modlitwa wstawiennicza, szczególnie modlitwa o wylanie Ducha Świętego.
W dniach 21-22 kwietnia 1979 r. zgromadziło się w Magdalence koło Warszawy już około 70 osób z prawie 50 grup istniejących w Polsce. Spotkanie ułatwiło wzajemne poznanie się i zorientowanie się w sytuacji istniejących grup. Stwierdzono wówczas duże różnice w dojrzałości członków poszczególnych wspólnot, choć wszystkich charakteryzowała szczera gorliwość w otwieraniu się na dary Ducha Świętego w czasie modlitwy. Wyłonił się wtedy zespół mający pomagać istniejącym grupom w rozwoju, we współpracy ze sobą nawzajem oraz w kontaktach z hierarchią Kościoła. Podjęto również ideę redagowania pisemka pomocnego grupom Odnowy Charyzmatycznej we właściwym wzroście.

Pierwszy kongres
Nowym elementem w naszym kraju był I Ogólnopolski Kongres Odnowy w Duchu Świętym, który odbył się w Częstochowie w dniach 14-16 października 1983 r. Pierwszy raz spotkali się wtedy wszyscy zaangażowani w ten ruch. Nie bez powodu jako miejsce Kongresu wybrano Jasną Górę - dom Maryi. To Ona, jak rozeznano przed Kongresem, miała upraszać u Boga moc dla wspólnego spotkania oraz moc dla dania światu świadectwa o zwycięstwie i miłości Boga wypływających z Krzyża. Spotkanie przebiegające pod hasłem ...otrzymacie Jego moc ... ubogaciły swoją obecnością osoby odgrywające kluczową rolę dla powstania i rozwoju ruchu charyzmatycznego w Kościele Katolickim: ks. Kard. Leon J. Suenens z Belgii, o. Albert de Monleon z Francji, o. Fiorello Mascarenas SJ - reprezentant ICCRO (Międzynarodowej Rady Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej), a także kard. Józef Glemp, bp Władysław Miziołek (odpowiedzialny wówczas za Odnowę charyzmatyczną z ramienia Episkopatu Polski) i bp Paweł Socha. Dwudniowy Kongres upłynął przede wszystkim na wspólnym wielbieniu Boga, dzieleniu się swoimi doświadczeniami pierwszych lat Odnowy w Polsce i na świecie, nauczaniu oraz poznawaniu się. Zakończył się całonocnym czuwaniem modlitewnym około 3,5 tysiąca osób zgromadzonych w jasnogórskiej Bazylice i Kaplicy Cudownego Obrazu. Przesłaniem Kongresu była zachęta do czynienia z ziemi miejsca chwały Boga poprzez modlitwę uwielbienia, tworzenie jak największej liczby grup modlitewnych i wspólnot stanowiących źródła nowego stylu życia, a także trwanie w jedności z hierarchicznym Kościołem. Umocnieniem na tej drodze miało być zawierzenie Maryi Odnowy w Duchu Świętym w Polsce.
W dniu 17 maja 1986 r., w wigilię zesłania Ducha Świętego, powtórnie na Jasnej Górze zgromadzili się na czuwaniu członkowie grup modlitewnych z całej Polski. Tym razem zespół rozeznania modlący się o to spotkanie zrozumiał, że Bóg dopominał się o dogłębne nawrócenie i taką przemianę serc ludzi tam obecnych, aby stali się oni dla całego kraju zaczynem odnowy w wierze, w miłości i w jedności. W szczególny sposób Bóg podkreślał konieczność dawania świadectwa w miejscach odczuwalnego działania zła i braku nadziei. Ponownie też wskazał na potrzebę oddania się Maryi i trwania w jedności z całym Kościołem.
W pięć lat po pierwszym ogólnopolskim Kongresie, Krajowy Zespół Koordynatorów podjął inicjatywę zorganizowania II Kongresu Odnowy Charyzmatycznej. Tym razem na miejsce lipcowego spotkania wybrano Gniezno, w którym kształtowało się przyszłe oblicze naszego Narodu oraz nasze chrześcijaństwo. Celem było więc sięgnięcie do korzeni, aby odczytać swoją tożsamość i przyjąć dar oczyszczenia z narodowych wad, czyli łaskę Odnowy. Dlatego tak wiele akcentów we wspólnej modlitwie w obecności relikwii św. Wojciecha dotyczyło uproszenia jedności i prawdziwego pojednania w grupach modlitewnych, zrozumienia i przyjęcia Krzyża prowadzącego do zwycięstwa zmartwychwstania, a także otwarcie się na dar Ducha Świętego, który namaszczał obecnych do głoszenia Dobrej Nowiny i noszenia brzemion drugich w wymiarze, zarówno duchowym, jak i społecznym. Nie pominięto ponownego oddania Matce Bożej całej Odnowy Charyzmatycznej w Polsce.
W roku 1992 zbiegły się inicjatywy Krajowego Zespołu Koordynatorów oraz redakcji miesięcznika List. Pomysł zorganizowania ogólnopolskiego czuwania w Częstochowie łączył się z ideą poprzedzenia go siedmiotygodniowym seminarium Odnowy na podstawie książki Lucy Rooney SND i Roberta Faricy SJ pt. Jak rozmawiać z Bogiem? Ojciec Faricy, prowincjał jezuitów w Stanach Zjednoczonych, był zresztą głównym gościem spotkania, odbywającego się w dniach 29-31 V 1992 r. Głównym przesłaniem tego czuwania była modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne, najpierw animatorów, a potem wszystkich przybyłych na plac przed Wałami Jasnej Góry. Około 35 tysięcy osób, zgromadzonych pierwszy raz na taka skalę, doświadczyło charyzmatycznego posługiwania modlitwą o uzdrowienie i darem poznania. Wszystkiego dopełniało zaś upraszanie dla obecnych wylania darów Ducha Świętego. Wyjątkowe znaczenie dla nadchodzących lat miały proroctwa padające w czasie wspólnej modlitwy. Mówiły one o konieczności przeprowadzania seminariów Odnowy i o potrzebie organizowania dużych spotkań jako podstawowych formach ewangelizacji. Ponadto zapowiadały powstanie silnych ośrodków ewangelizacji i formacji w kilku miastach Polski oraz o organizowaniu Mszy Świętych z modlitwą o uzdrowienie.

Msze z modlitwą o uzdrowienie
Już rok później w dniach 14-15 maja 1993 r. na Jasnej Górze odbył się III Ogólnopolski Kongres Odnowy. Po drugim Kongresie skupionym na Krzyżu przyszedł czas na zmartwychwstanie. Przybywający na Jasną Górę mieli za zadanie przywieźć ze sobą "siedem pustych stągwi", aby zgodnie z prośbą Maryi "zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie": hasłem III Kongresu Jezus mógł je napełnić i przemienić. Głównym gościem spotkania miał być ojciec Emilien Tardif znany w Polsce ze swoich książek "Jezu żyje!" i "Jezus jest Mesjaszem", w których opisywał cudowne uzdrowienia pojawiające się w czasie głoszenia przez siebie zmartwychwstałego Jezusa. Nic dziwnego, że w drugim dniu Kongresu zgromadziło się na placu przed Wałami Jasnej Góry około 100 tysięcy osób, wśród nich wielu chorych, oczekujących na przemianę swojego życia. Niespodzianką i jednocześnie próbą wiary była nieobecność zapowiedzianego gościa. Zamiast niego przybył nikomu nie znany ojciec Ricardo Arganaraz, założyciel wspólnoty św. Jana Chrzciciela we Włoszech. Ale nie przeszkodziło to Jezusowi uzdrowić wielu ludzi. Podobne poruszenie przeżyli zresztą mieszkańcy sześciu innych polskich miast, w których o. Ricardo modlił się o uzdrowienie. Niewątpliwie całe to doświadczenie sprawiło, że w kilku ośrodkach w Polsce (Łódź, Warszawa) msze św. z modlitwą o uzdrowienie, koncentrujące się na zbawczej obecności Jezusa, zaczęły gromadzić coraz więcej osób.
Tradycyjnymi można więc nazwać ogólnopolskie czuwania grup Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie. W 1994 r. już około 150 tysięcy ludzi modliło się wspólnie prosząc Boga o uzdrowienie. Głównym gościem tego spotkania był Philippe Madre, diakon ze Wspólnoty Błogosławieństw. W rok później irlandzka klaryska Briege McKenna oraz ks. Kevin Scalon prowadzili podobną modlitwę o uzdrowienie wewnętrzne i fizyczne. Wówczas zebrało się na Jasnej Górze 220 tysięcy ludzi.
W roku 1996 około 200 tysięcy osób spotkało się na czuwaniu, którego gościem był ojciec Joseph-Marie Verlinde, założyciel wspólnoty "Rodzina św. Józefa". Szczególnie ważny w jego nauczaniu skierowanym dla liderów i animatorów był problem zniewoleń we współczesnym świecie i modlitwy o uwolnienie z nich.
W roku 1997 członkowie grup Odnowy mieli swoje czuwanie we Wrocławiu w ramach 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, w przeddzień przyjazdu Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski. Hasło czuwania pokrywało się z głównym tematem Kongresu, zatytułowanego "Eucharystia i wolność". Głównym mówcą czuwania był Krajowy Duszpasterz Odnowy w Duchu Świętym w Polsce, ks. Bp Bronisław Dembowski.
W kolejnym roku 1998 odbył się w Częstochowie IV Kongres Odnowy w Duchu Świętym. Na spotkanie, którego gościem był Daniel Ange, przyjechało aż 200 tys. os. W 1999 r. gościem ogólnopolskiego czuwania na Jasnej Górze był kaznodzieja domu papieskiego o. Raniero Cantalamessa, a w 2000 r. Nikol Baldacchino z Malty, członek władz ICCRS. Oba czuwania zgromadziły ok. 100 tys. wiernych.
Na uwagę zasługują inne jeszcze, znaczące dla oblicza Odnowy Charyzmatycznej w Polsce wydarzenia. Corocznie odbywają się rekolekcje dla kapłanów, które gromadzą ponad setkę uczestników z całej Polski. Swoistą formułę wypracowało sobie Forum Charyzmatyczne organizowane co dwa lata od roku 1991 przez łódzki Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym. Poruszało ono kolejno tematy ewangelizacji, wspólnoty i rozeznania duchowego oraz obecności Maryi w Odnowie. Z dużym zainteresowaniem spotkał się przyjazd do Polski w lipcu 1996 r., oczekiwanego trzy lata wcześniej, ojca Emiliena Tardifa w towarzystwie słynnego mówcy i ewangelizatora z Meksyku Jose Prado Floresa. Odprawiane przez o. Tardifa msze św. o uzdrowienie w Gorzowie Wlkp. i w Łodzi zgromadziły odpowiednio 60 tysięcy i 300 tysięcy osób, spośród których wielu doznało uzdrowień wewnętrznych i fizycznych.
Od 1998 w Słupcy k. Konina odbywały się Kongresy Młodych Charyzmatyków -- jedyne ogólnopolskie spotkania adresowane do tej grupy wiekowej.