Modlitwa osobista.

Dzień pierwszy 

Ojcze nasz Mt 6, 5-13

A kiedy się modlicie, nie naśladujcie obłudników, czyli tych, którzy udają się na modlitwę do synagog i na skrzyżowania ulic po to, by ich [lepiej] widziano. Zaprawdę mówię wam: tacy już otrzymali swoją zapłatę.  Ty zaś, gdy będziesz się modlił, wejdź do swego mieszkania, zamknij za sobą drzwi i módl się do Ojca twego, który jest tam, w skrytości. A Ojciec twój, który widzi także i to, co ukryte, odpłaci ci za to.  Na modlitwach waszych nie bądźcie gadatliwi jak poganie, którzy sądzą, że gdy będą dużo mówić, prędzej zostaną wysłuchani. Nie naśladujcie ich! Ojciec wasz wie przecież dobrze, czego wam potrzeba, nawet nim Go o to poprosicie. Módlcie się tedy w ten sposób:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie. 

Niech będzie uświęcone imię Twoje,

Niech przyjdzie królestwo Twoje, / niech się dzieje wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.

Odpuść nam nasze winy, / jak i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie poddawaj nas pokusie ale wybaw nas ode złego.

 

Dzień drugi

Modlitwa uwielbienia Ps 145, 1-21

Pragnę Cię sławić, Boże mój i Królu, / Imię Twoje wysławiać pragnę po wsze czasy.

Pragnę Cię wychwalać dzień po dniu / i sławić Twoje Imię teraz i na wieki.

Wielki jest Pan i godzien wszelkiej chwały, / nie do zgłębienia jest Jego wielkość.

Z pokolenia na pokolenie niech trwa sława dzieł Twoich / i niech się opowiada o Twych wielkich czynach.

Niech podziwiają wszyscy blask Twojej wielkości, / ja też będę opiewał Twoje cuda.

Niech opowiadają o potędze dzieł Twoich, / ja też będę mówił o Twoich wielkich czynach.

Niech wspominają Twoją dobroć wielką / i niech się radują ze sprawiedliwości Twojej.

Pan jest łaskawy i miłosierny, / do gniewu nieskory, w dobroć przebogaty!

Pan jest dobry dla wszystkich, / a Jego miłosierdzie – we wszystkich Jego dziełach.

Powinny Ci dziękować, o Panie, wszystkie Twoje dzieła, / niech Cię wysławiają wszyscy miłujący Ciebie.

Niech głoszą wspaniałość Twojego królestwa, / niech opowiadają o Twojej potędze

Niech ogłaszają ludziom Twoje wielkie czyny / i blask wspaniały Twojego królestwa.

Królestwo Twoje – to wieczne królestwo, / Twoje panowanie z pokolenia na pokolenie.

(Pan jest wierny we wszystkim, co powiedział, / i pełen dobroci we wszystkim, co czynił).

Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, / i podnosi wszystkich złamanych na duchu.

Oczy wszystkich wpatrują się w Ciebie, / a Ty zsyłasz im pokarm we właściwym czasie.

Ty swoją rękę otwierasz / i karmisz wszystkich, których sam wybierasz.

Prawy jest Pan we wszystkim, co czyni, / pełne są dobroci wszystkie Jego dzieła.

Blisko jest Pan tych, co Go wzywają, / wszystkich wzywających Go szczerze.

Spełnia pragnienia tych, co się Go boją, / wsłuchuje się w ich głos i zsyła im ratunek.

Pan osłania wszystkich, którzy Go kochają, / a unicestwia wszystkich bezbożników.

Usta moje niech głoszą chwałę Pana, / wszystko, co żyje, niech sławi Jego święte Imię / zawsze, po wszystkie czasy.

 

Dzień trzeci

 Modlitwa dziękczynienia  1 Tes 5, 16-18

 Bądźcie zawsze radośni,  módlcie się nieustannie  i za wszystko dziękujcie [Bogu], / gdyż taka jest Jego wola względem was, / którzy stanowicie jedno z Jezusem Chrystusem.

 

Dzień czwarty 

Przepraszaj Boga za swoje grzechy Ps 51, 3-19

Zmiłuj się nade mną, Boże, według miłosierdzia Twego, / a według Twej dobroci odpuść moje winy.  Obmyj mnie całego z nieprawości moich / i oczyść ze wszystkich mych grzechów. Bo ja znam dobrze moje winy / i moje grzechy mam wciąż przed oczyma. Zgrzeszyłem przeciwko Tobie samemu, / na Twoich oczach wiele zła czyniłem, / tak że okażesz się sprawiedliwy w Swym wyroku / i prawy w Swoim sądzie. Bo w nieprawości na świat przyszedłem, / w grzechu poczęła mnie moja matka. Ty zaś żądasz, bym nosił prawdę ukrytą w mym sercu, / i w tajemnicy objawiasz mi mądrość. Pokrop mnie więc hyzopem, a będę oczyszczony, / obmyj mnie, a stanę się bielszy od śniegu. Pozwól mi uradować się i rozweselić, / niech ożyją na nowo kości, któreś skruszył. Racz nie patrzeć już na moje grzechy, / zechciej wymazać wszystkie moje winy. Stwórz mi, o Boże, serce czyste, / napełnij moje wnętrze duchem mocy. Nie oddalaj mnie sprzed oblicza Twego / i nie zabieraj ode mnie Twego ducha świętości. Spraw, bym się cieszył tym, że mnie zbawiasz, / niech wstąpi we mnie duch gorliwości Twojej. Wtedy zacznę grzeszników nauczać dróg Twoich, / a bezbożni będą się nawracać ku Tobie. Uwolnij mnie od winy krwawej, Boże, Boże, mój Zbawco, / aby mój język mógł wysławiać sprawiedliwość Twoją. Otwórz, o Panie, wargi moje, / niech moje usta zaczną Ci śpiewać chwałę. Nie pragniesz, abym Ci składał ofiary, / a całopaleń, choćbym je dał, nie przyjmiesz.  Niech moją ofiarą będzie duch skruszony, / bo Ty, Boże, sercem skruszonym i bolejącym nie gardzisz.

 

Dzień piąty

 Z wiarą przedstaw Panu Bogu swoje prośby  Mk 11, 23-25

Zaprawdę mówię wam, jeśli ktoś powie tej górze: Powstań i rzuć się do morza – i nie będzie przy tym żadnego wątpienia w jego sercu, że spełni się to, czego żąda – to tak się stanie.  Dlatego mówię wam: Wierzcie, że wszystko, o co modląc się prosicie, otrzymacie – i stanie się wam tak. A gdy zamierzacie się modlić, przebaczcie sobie, jeśli ktoś ma coś przeciw komuś, ażeby i Ojciec, który jest w niebie, przebaczył wam wasze grzechy.

 

Dzień szósty 

Powiedz Panu o swoich cierpieniach, troskach, lękach. Oddaj Mu swoje ciężary Mt 11, 28-30

Przyjdźcie do Mnie wy wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i uginacie się pod ciężarem, a Ja wam sprawię ulgę.  Włóżcie na siebie moje jarzmo i bądźcie podobni do Mnie. Ja jestem cichy i pokornego serca. A wówczas znajdziecie ulgę dla dusz waszych. Moje jarzmo jest słodkie, a brzemię moje lekkie.

 

Dzień siódmy

Jezus modli się za swoich uczniów. Modli się również za nas  J 17, 1-3, 15-21, 26

To powiedziawszy Jezus podniósł oczy ku niebu i zawołał: Ojcze, oto już nadeszła godzina. Obdarz swego Syna chwałą, aby i On mógł Ciebie otoczyć chwałą  i aby mocą władzy, jaką ma od Ciebie nad każdym człowiekiem, obdarzył życiem wiecznym wszystkich poddanych Jego pieczy.  Życie zaś wieczne polega u nich na tym, aby poznali Ciebie, Boga jedynego i prawdziwego, oraz Tego, którego Ty posłałeś, Jezusa Chrystusa. Nie proszę Cię, żebyś ich zabrał z tego świata, lecz abyś ich ustrzegł od złego. Oni nie przynależą do świata, podobnie jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Posłałem ich na świat, tak jak Ty Mnie posłałeś na świat. Za nich Ja sam siebie składam w ofierze, aby i oni zostali uświęceni w prawdzie. Proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu uwierzą we Mnie.  Proszę, aby wszyscy stanowili jedno. Ojcze, niech będą jedno z Nami, jak Ty jesteś we Mnie, a Ja w Tobie. Niech stanowią jedno, aby świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.To Ja objawiłem im Twoje imię i nadal będę im je objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, była w nich i abym ja w nich przebywał.