Codzienny rachunek sumienia.

Dzień pierwszy

1 Tes 5, 16-18

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 

Dzień drugi 

Ps 51, 3-14

Zmiłuj się nade mną, Boże, według miłosierdzia Twego, / a według Twej dobroci odpuść moje winy. Obmyj mnie całego z nieprawości moich / i oczyść ze wszystkich mych grzechów. Bo ja znam dobrze moje winy / i moje grzechy mam wciąż przed oczyma. Zgrzeszyłem przeciwko Tobie samemu, / na Twoich oczach wiele zła czyniłem, / tak że okażesz się sprawiedliwy w Swym wyroku / i prawy w Swoim sądzie. Bo w nieprawości na świat przyszedłem, / w grzechu poczęła mnie moja matka. Ty zaś żądasz, bym nosił prawdę ukrytą w mym sercu, / i w tajemnicy objawiasz mi mądrość. Pokrop mnie więc hyzopem, a będę oczyszczony, / obmyj mnie, a stanę się bielszy od śniegu. Pozwól mi uradować się i rozweselić, / niech ożyją na nowo kości, któreś skruszył. Racz nie patrzeć już na moje grzechy, / zechciej wymazać wszystkie moje winy. Stwórz mi, o Boże, serce czyste, / napełnij moje wnętrze duchem mocy. Nie oddalaj mnie sprzed oblicza Twego / i nie zabieraj ode mnie Twego ducha świętości. Spraw, bym się cieszył tym, że mnie zbawiasz, / niech wstąpi we mnie duch gorliwości Twojej.

Dzień trzeci

Mt 25, 31-46

Kiedy Syn Człowieczy przyjdzie w chwale w otoczeniu wszystkich aniołów swoich, zasiądzie na tronie chwały i wszystkie narody zgromadzą się przed Nim. A On oddzieli jednych ludzi od drugich, tak jak pasterz zwykł oddzielać owce od kozłów. I zbierze owce po prawej stronie, a kozły po lewej. A potem powie Król do tych, co są po prawej stronie: Przyjdźcie, błogosławieni Ojca mego, weźcie w posiadanie królestwo, które dla was było przygotowane od początku świata. Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem obcy, a przyjęliście Mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a nawiedziliście Mnie; byłem więźniem, a przyszliście do Mnie. Wtedy odpowiedzą Mu sprawiedliwi: Panie, kiedyż to widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Cię, spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedyż widzieliśmy Cię obcym i przyjęliśmy Cię, nagim i przyodzialiśmy Cię, albo chorym i w więzieniu i poszliśmy Cię odwiedzić?  A Król odpowie im tak: Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu spośród najmniejszych braci moich, uczyniliście Mnie samemu. A potem powie do tych z lewej strony: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i aniołom jego. Byłem bowiem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić. Byłem bez domu, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i uwięziony, a nie przyszliście do Mnie. A wtedy ci znów zapytają Go: Panie, kiedyż widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, bezdomnym albo nagim, chorym lub uwięzionym, a nie przyszliśmy Ci z pomocą? A On im odpowie: Zaprawdę mówię wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu spośród najmniejszych, nie uczyniliście tego i Mnie. I pójdą stamtąd: ci na wieczne potępienie, a sprawiedliwi do życia wiecznego

.Dzień czwarty

Ps 139, 1b-7; 13-20; 23-24

O Panie, Ty mnie przenikasz i znasz dobrze, Ty wiesz o mnie wszystko, gdy siedzę lub stoję, / wszystkie moje myśli rozpoznajesz z daleka. Jest Ci wiadomo, kiedy chodzę i kiedy spoczywam, / znane Ci są dobrze wszystkie moje drogi.Zanim mój język wypowie jakieś słowo, / Ty, Panie, znasz je już dobrze. Ty mnie otaczasz ze wszystkich stron / i kładziesz na mnie Twoje ręce. Przedziwna jest dla mnie ta wiedza, / zbyt wysoka, nie mogę jej pojąć. Gdzie się ukryję przed Twoim duchem, / gdzie się schowam przed Twoim obliczem? Ty bowiem utworzyłeś także moje wnętrze, / utkałeś mnie jeszcze w łonie mojej matki. Dziękuję Ci, że mnie tak cudownie uczyniłeś, / zaprawdę, podziwu godne są Twoje dzieła, / i dobrze znasz moją duszę. Gdy zostałem ukształtowany w ciemnościach, / cudownie utkany w ciemnościach ziemi, / wszystkie moje członki były Ci już znane. Widziały Twoje oczy, kiedy powstawałem, / wszystko było zapisane w Twej księdze. / Wyznaczona była liczba dni moich, / zanim pierwszy z nich mogłem przeżyć. Jak trudne do pojęcia są dla mnie, o Boże, Twe zamiary, / jakże ogromna ich ilość! Gdybym chciał je zliczyć, byłoby ich jak piasku, / a gdybym już dotarł do końca, ciągle bym jeszcze był z Tobą. Obyś raczył, o Boże, zgładzić bezbożnika! / A wy, żądni krwi ludzie, idźcie precz ode mnie! Przeciwko Tobie się zmawiają, / Imienia Twego nie szanują wcale!Przeniknij mnie, Boże, i przejrzyj moje serce, / zbadaj mnie i zobacz, co myślę. Zobacz, czy kroczę drogą nieprawości, / i skieruj mnie na Twą odwieczną drogę.

Dzień piąty

 Mt 5, 1-12

Widząc tłumy, wstąpił Jezus na wzgórze i usiadł, a uczniowie Jego zbliżyli się doń. Otworzywszy tedy usta swoje nauczał ich mówiąc:
Błogosławieni ubodzy duchem / albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, / albowiem będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, / albowiem odziedziczą ziemię.
Błogosławieni, którzy cierpią głód / i odczuwają pragnienie sprawiedliwości, / albowiem będą nasyceni.Błogosławieni miłosierni / albowiem dostąpią miłosierdzia.
Błogosławieni czystego serca, / albowiem zobaczą Boga.
Błogosławieni, którzy zabiegają o pokój, / albowiem będą nazwani synami Boga.
Błogosławieni, którzy znoszą prześladowania dla sprawiedliwości, do nich bowiem należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy was znieważają, prześladują i obrzucają oszczerstwami z mego powodu.
Cieszcie się i radujcie, bo już macie wielką zapłatę w niebie. / To przecież tak właśnie prześladowano proroków, poprzedników waszych.

Dzień szósty 

Ga 5, 19-23

 

Wiadomo przecież powszechnie, jakie to uczynki wywodzą się z pożądliwości ciała: nierząd, nieczystość, wszelkie wyuzdanie, bałwochwalstwo i czary, nienawiść jednych do drugich, spory, zawiści, brak opanowania, pycha, niezgoda, rozłamy, zazdrości, pijaństwo, hulatyki i tym podobne. Otóż ostrzegam was tak samo stanowczo, jak już to kiedyś czyniłem: nikt z tych, którzy dopuszczają się tych występków, nie otrzyma w nagrodę królestwa Bożego. Z ulegania zaś Duchowi [Świętemu] rodzi się: miłość, radość, pokój, cierpliwość, łaskawość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Rzecz jasna, że temu wszystkiemu nie sprzeciwia się [żadne] Prawo.

 

Dzień siódmy 

1Kor 13, 4-8a

 

Miłość cierpliwa jest, / łaskawa jest. / Miłość nie zazdrości, / nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie jest bezwstydna, / nie szuka swego, / nie unosi się gniewem, / nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, / lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, / wszystkiemu wierzy, / we wszystkim pokłada nadzieję, / wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje